Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Museum- en Webwinkel Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Versie: januari 2019

1. Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bezoeker: een ieder die, met of zonder geldig Toegangsbewijs, het Museumcomplex betreedt, een tentoonstelling bezoekt en/of een activiteit bijwoont die door het Nederlands Fotomuseum wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker.

Foto: de stoffelijke beelddrager van een Fotografisch werk, ongeacht de vorm en wijze van vastlegging.

Fotografisch werk: een fotografisch werk als bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet 1912, of een daarmee vergelijkbare prestatie.

Koper: de natuurlijke persoon die een overeenkomst aangaat met het Nederlands Fotomuseum en hierbij handelt als privépersoon. Voor aankopen gedaan door natuurlijke of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf, gelden de Algemene Voorwaarden Zakelijke Partijen Nederlands Fotomuseum Rotterdam.

Museumcomplex: het geheel van de voor het publiek opengestelde ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van het Nederlands Fotomuseum valt.

Museumwinkel: de winkel van het Nederlands Fotomuseum die in het Museumcomplex gevestigd is.

Nederlands Fotomuseum de Stichting Nederlands Fotomuseum. Alle overeen-
of het Museum: komsten worden aangegaan tussen Koper en de Stichting Nederlands Fotomuseum, gevestigd aan de Wilhelminakade 332, (3072 AR) Rotterdam.

Producten: roerende zaken, inclusief Foto's.

Toegangsbewijs: het bewijs dat de Bezoeker tijdens de reguliere openingstijden toegang verschaft tot (een deel van) het Museum gedurende de daarop vermelde tijd en/of datum.

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden Museum- en Webwinkel Nederlands Fotomuseum Rotterdam.

Webwinkel: de webwinkel van het Nederlands Fotomuseum die kan worden geraadpleegd via de Website.

Website: www.nederlandsfotomuseum.nl

2. Doelstelling en toepasselijkheid
2.1 Stichting Nederlands Fotomuseum, krachtens haar doelstelling, beheert, conserveert en exploiteert cultureel belangrijke fotografenarchieven en maakt deze fotografenarchieven toegankelijk voor een zo breed mogelijk publiek en beheert en exploiteert tevens het Museumcomplex.

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en alle andere rechtsbetrekkingen tussen het Nederlands Fotomuseum en Koper die verband houden met de koop van Producten in de Museumwinkel en Webwinkel van het Nederlands Fotomuseum.

2.2 De toepasselijkheid van enige voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing op Producten van derden die in de Webwinkel getoond worden, waarbij Koper wordt doorgeleid naar de website van die derde om het product in de webwinkel van die derde te bestellen.

3. Prijzen
3.1 Alle in de Museumwinkel en de Webwinkel vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere belastingen of heffingen maar exclusief leveringskosten (indien van toepassing), tenzij anders vermeld.

3.2 De verzendkosten voor verzending van Producten uit de Webwinkel kunnen worden geraadpleegd via de Website en worden tijdens het bestelproces in de Webwinkel getoond.

4. Betaling Webwinkel
4.1 Betaling in de Webwinkel kan geschieden op één van de wijzen zoals aangegeven op de website en tijdens het bestelproces. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van het Nederlands Fotomuseum.

5. Bestellingen Webwinkel
5.1 Alle bestellingen van Producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid van die Producten.

5.2 Een door Koper gedane bestelling in de Webshop geldt als een aanbod van Koper aan het Nederlands Fotomuseum om de Producten te kopen die in de bestelling staan vermeld. Een koopovereenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling door het Museum. Nadat een Koper een bestelling heeft geplaatst, ontvangt Koper een bevestigingsemail van het Nederlands Fotomuseum. Deze bevestigingsemail kwalificeert als de aanvaarding van het aanbod van Koper.
5.3 Het Nederlands Fotomuseum is gerechtigd om bestellingen vooraf te verifiëren en/of te weigeren, zonder dat enige aansprakelijkheid jegens Koper ontstaat, waaronder, maar niet beperkt tot, in het geval een Product (tijdelijk) niet beschikbaar is of het Museum geen autorisatie voor de betaling kan krijgen. Indien een (deel van een) bestelling niet wordt aanvaard, stelt het Nederlands Fotomuseum Koper hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling op de hoogte.

5.4 Aan de bestelling kunnen nadere betalings-, bestel- en leveringsvoorwaarden worden gesteld.

6. Levering Webwinkel
6.1 Na ontvangst van de betaling zal het Nederlands Fotomuseum de Producten leveren binnen de op de Website aangegeven termijn.

6.2 Als plaats van levering geldt het adres dat Koper aan het Nederlands Fotomuseum kenbaar heeft gemaakt.

6.3 De eigendom van de geleverde Producten gaat pas over indien Koper hetgeen Koper aan het Nederlands Fotomuseum verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico terzake de Producten gaat over op het moment dat het Nederlands Fotomuseum deze aan Koper heeft afgeleverd.

7. Informatie Webwinkel
7.1 Hoewel de inhoud van de Webwinkel door het Nederlands Fotomuseum met uiterste zorgvuldigheid is samengesteld kan het Nederlands Fotomuseum niet garanderen dat de informatie op de Webwinkel te allen tijde juist en volledig is.

7.2 Alle prijzen en informatie op de Webwinkel zijn onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. De afbeeldingen van Producten dienen alleen ter illustratie.

8. Herroepingsrecht Webwinkel
8.1 Koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van Producten via de Webwinkel zonder opgave van redenen ontbinden binnen een termijn van 14 (veertien dagen) na ontvangst van het Product (de Bedenktermijn). De termijn gaat in op de dag nadat Koper het product op het in de bestelprocedure aangegeven afleveradres heeft ontvangen.

8.2 Om van dit recht gebruik te maken, dient Koper binnen de Bedenktermijn contact op te nemen met het Nederlands Fotomuseum waarbij Koper op duidelijke en ondubbelzinnige wijze aangeeft de overeenkomst te ontbinden op grond van de het herroepingsrecht. Dit kan door contact op te nemen met het Nederlands Fotomuseum middels de onderstaande contactgegevens of het modelformulier voor herroeping in te vullen en te sturen aan:

Stichting Nederlands Fotomuseum
Wilhelminakade 332
3072 AR Rotterdam (Nederland)

of per e-mail:
webshop@nederlandsfotomuseum.nl
voor fotoafdrukken: fotoverkoop@nederlandsfotomuseum.nl

Het Nederlands Fotomuseum bevestigt de ontvangst van de verklaring.

8.3 Koper zendt onverwijld en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen na het uitbrengen van de in artikel 8.2 genoemde verklaring de door hem ontvangen Producten terug naar het Nederlands Fotomuseum. Producten dienen door Koper te worden teruggestuurd conform de instructies van het Nederlands Fotomuseum en in originele staat en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking. De (verzend)kosten voor deze retourzending komen voor rekening van Koper.

8.4 Het Nederlands Fotomuseum vergoedt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de dag van ontvangst van de in artikel 8.2 genoemde verklaring alle van Koper ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten, met gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als door Koper is gebruikt. Wanneer een deel van de bestelling wordt herroepen, dan worden de verzendkosten niet vergoed.

8.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Koper.

8.6 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
a. Barietafdrukken, omdat deze enkel op bestelling worden gemaakt; en
b. Toegangsbewijzen.

9. Persoonsgegevens
9.1 Het Nederlands Fotomuseum verwerkt de persoonsgegevens van Koper in overeenstemming met het Privacybeleid van Stichting Nederlands Fotomuseum, dat kan worden geraadpleegd op de website van het Museum via nederlandsfotomuseum.nl/privacy.

10. Auteursrecht
10.1 Het auteursrecht op alle Fotografische werken berust uitsluitend bij het Nederlands Fotomuseum of bij een derde die het Nederlands Fotomuseum heeft gemachtigd het auteursrecht voor hem te beheren.

10.2 Koper verkrijgt niet het recht het Fotografische werk te reproduceren, in gewijzigde of ongewijzigde vorm, voor andere doeleinden dan voor eigen oefening, studie of gebruik. Voorts is het Koper niet toegestaan om het Fotografische werk openbaar te maken op welke wijze en met welk medium dan ook, met inbegrip van elektronische media.

10.3 Elk gebruik anders dan voor eigen oefening, studie of gebruik dat niet uitdrukkelijk en voorafgaand met het Nederlands Fotomuseum is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van het Nederlands Fotomuseum, dan wel haar volmachtgever.

10.4 Bij inbreuk komt het Nederlands Fotomuseum een vergoeding toe ter hoogte van tenminste de door het Nederlands Fotomuseum gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen voor vergoeding van de door haar geleden schade en onverminderd het recht om onmiddellijke verwijdering van het Fotografische werk te eisen.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op de rechtsverhouding tussen het Nederlands Fotomuseum en Koper is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Koper en het Nederlands Fotomuseum voortvloeien, worden ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in de woonplaats van de Koper, mits de Koper zijn woon- of verblijfplaats in Nederland heeft. In andere gevallen worden alle geschillen die uit deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen de Koper en het Nederlands Fotomuseum voortvloeien ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam, Nederland.